RENDEMENT VERSUS RISICO

Landbouwgrond is een solide belegging, met eeuwigheidswaarde. Grond is een concreet bezit, er komt niet meer bij, je kan er overheen lopen, grond slijt niet, er is geen sprake van leegstand en levert ieder jaar een oogst (rente). Onze visie is; “Landbouwgrond geeft een jaarlijkse rente, met behoud van het kapitaal.”

Beleggen in landbouwgrond wordt in het algemeen gezien als een veilige belegging met een zeer laag risico, dat direct rendement oplevert. Wageningen Economic Research (WUR) heeft berekend dat met beleggingen in landbouwgrond over de afgelopen tientallen jaren een gemiddeld jaarlijks rendement is behaald dat 3,6% hoger ligt dan de inflatie.

 

GROND UITGEGEVEN IN PACHT

Als belegger kan je grond agrarisch in gebruik geven. Het in gebruik geven van de grond valt (onder welke benaming ook) onder de dwingende rechtelijke bepalingen van het pachtrecht, opgenomen in boek 7 titel 5 van het Burgerlijk Wetboek. Het pachtrecht kent een aantal pachtvormen. Door de juiste pachtvorm te kiezen, kunt u als grondeigenaar weer zelf over de grond beschikken wanneer u dat wilt.

Daarnaast kent het pachtrecht een aantal rechtsgronden om bestaande pachtovereenkomsten te beëindigen of om te zetten in een meer geliberaliseerde vorm. Bij het beëindigen van de pachtovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over verrekening van productierechten en over door de pachter gedane investeringen.

Vormen:

  • Teeltpacht
  • Liberale pacht
  • Reguliere pacht

 

ERFPACHT

Door een agrarisch ondernemer kan erfpacht worden gebruikt als financieringsinstrument voor bedrijfsuitbreiding. Een bedrijf kan uitbreiden door zelf grond aan te kopen en onder het voorbehoud van een recht van erfpacht door te verkopen aan u als belegger. Daardoor is de schaalvergroting beter financierbaar.

Het overdragen van eigen grond aan een belegger onder voorbehoud van een recht van erfpacht, om zo geld vrij te maken voor de bedrijfsvoering of voor het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten is ook een optie. Kenmerken zijn een minimale looptijd van 26 jaar, notariële vastlegging van de akte, terugkooprecht (geïndexeerd of gekoppeld aan de grondprijs), canonvergoeding.

Als belegging kunt u dus de landbouwgrond kopen en in erfpacht uitgeven aan een agrariër (erfpachter) voor een gebruikelijke periode tussen de 26 tot 40 jaar. De erfpachter betaalt dan aan u een eenmalig bedrag (waarde van het erfpachtrecht) ter hoogte van 15 tot 30% van de koopprijs van de grond voor het in erfpacht verkrijgen. Ook betaalt de erfpachter aan u een jaarlijks geïndexeerde canon van circa 2,0% over de netto investering. U behoudt als belegger het zogeheten bloot eigendom (85% a 70% van de waarde van het volle eigendom).

Nagenoeg geen leegstandsrisico, geen onderhoudskosten, geen verzekeringskosten en goedkoop beheer. Contractsvrijheid. Per geval kunnen specifieke erfpachtvoorwaarden worden afgesproken zoals de hoogte van het opstaprecht, het canonpercentage en de duur van het erfpachtrecht.

Wij kunnen met u uw beleggingsbeleid formuleren, op basis daarvan beleggingsobjecten voor u aankopen om zo een portefeuille op te bouwen. Deze kunnen wij actief beheren, gericht op het optimaliseren van het directe rendement en vermogensgroei.

Rekenvoorbeeld voor een belegger

U investeert bijvoorbeeld in een perceel landbouwgrond voor een aankoopprijs van €75.000 per ha. Deze kan dan in erfpacht worden gegeven in ruil voor een eenmalige betaling van € 22.500 per ha met een periodiek geïndexeerde canon van €1.100 tot €1.250 per ha.

Na afloop van de erfpachtperiode (30 jaar) beschikt u weer over de grond en heeft u over de looptijd van de erfpacht een (geïndexeerde) canon ontvangen.

 

 

MEDE-ONDERNEMER IN DE AKKERBOUW OF MELKVEEHOUDERIJ

Het kan voor beleggers erg interessant zijn om agrarisch ondernemer te worden. Dit kan door gronden te verwerven en een samenwerking aan te gaan met een actieve landbouwer. Voor het aangaan van deze constructie is wel een meer dan substantieel te beleggen vermogen nodig en is er altijd sprake van maatwerk.

U belegt hierbij in de zeer waardevaste asset landbouwgrond, met de mogelijkheid om een aantrekkelijk rendement te generen. Daarnaast is dit een hele interessante manier om fiscaal voordelig uw vermogen over te hevelen naar de volgende generatie.

Het fiscale voordeel van deze constructie kan zijn dat het vermogen niet in box 3 zit – met een fictief rendement en bijbehorende belastingaanslag – maar dat het in box 1 zit. Hierdoor worden de daadwerkelijke inkomsten belast. Daarnaast zijn er interessante fiscale ondernemingsfaciliteiten. Hierbij kan gedacht worden aan de WASO, MKB-vrijstelling, zelfstandigenaftrek en de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Dit laatste houdt in dat  de onderneming fiscaal aantrekkelijk overgedragen kan worden aan de volgende generatie. Ook bij overlijden bespaart deze vorm successiebelasting, indien de onderneming wordt voortgezet.

Wij kunnen voor u passende gronden of bedrijven verwerven en u begeleiden bij het opzetten van een samenwerking met een actieve landbouwer.

 

 

BEHEER VAN AGRARISCH VASTGOED

Wij ontzorgen u door alle werkzaamheden rondom het beheer van uw agrarisch vastgoed voor u te verzorgen. Zoals bijvoorbeeld het onderhouden van het contact met de pachter, toezicht houden op het gebruik en het innen van de pacht, erfpachtcanon en retributie. Daarnaast verzorgen wij het contractbeheer, zoals het verlengen van pachtcontracten, opstellen erfpachtcontracten en het verhuren van jachtrechten.