Interesse in een rol als investeerder in agrarische bedrijven?
Dan is het goed om te weten dat er aan investeren ook risico’s verbonden zijn. Uit onderzoek is dit ook gebleken. Gezien het risicoprofiel van deze investeringen raden wij u aan om een beperkt bedrag van het vrij belegbaar vermogen hiervoor te gebruiken.
Lees de algemene voorwaarden

Algemeen
Farmers Funding & Advies verbindt in samenwerking met NLInvesteert investeerders met agrarische ondernemers die met hun onderneming door willen ontwikkelen. Goed voorbereide plannen en persoonlijke aandacht zijn erg belangrijk. Wij brengen de juiste partijen via ons platform bij elkaar. Zo zorgen wij voor transparante informatie voor alle betrokkenen. Kortom, zo kan door investeerders verantwoord worden geïnvesteerd in de Nederlandse agrarische sector.

Er is vraag naar investeerders voor het (tijdelijk) financieren van agrarische ondernemingen. De looptijd van de financiering, de te ontvangen rente en de eventueel geboden zekerheden zijn afhankelijk van waarin u gaat (mee)investeren en betreft dus steeds maatwerk. Alle zaken worden vastgelegd in een geldleningsovereenkomst.

Farmers Funding & Advies heeft hierin louter een faciliterende rol. De investeerder is zelf verantwoordelijk voor de keuze om al dan niet te investeren en de wijze waarop. Er is geen sprake van beleggingsdienstverlening door Farmers Funding & Advies. De uitnodiging tot en de informatie of enige bespreking daaromtrent met medewerkers van Farmers Funding & Advies, kan aldus niet worden aangemerkt als een aanbod of verbintenis van Farmers Funding & Advies om enige vorm van financiering aan te bieden of daarin te bemiddelen, noch als een aanbeveling of advies aan de investeerders om enige transactie met Farmers Funding & Advies of rechtstreeks met de bedrijven aan te gaan (ongeacht of er uit andere hoofde een advies- of vermogensbeheerrelatie met Farmers Funding & Advies  heeft bestaan of zal bestaan).

Doelgroep
De doelgroep investeerders die:

 • Ervaring hebben met en/of een basiskennis hebben van deze vorm van investeren;
 • Het te investeren bedrag vrij beschikbaar hebben (investering heeft niet het doel toekomstig of huidig inkomen of pensioen aan te vullen of een hypotheek af te betalen);
 • In staat zijn de risico’s, waaronder mogelijke verliezen, van deze vorm van investeren financieel te dragen;
 • Bereid zijn de risico’s te accepteren

 

Risicowaarschuwing
Als een investeerder uiteindelijk besluit te investeren in een bedrijf dan dient de investeerder zich bewust te zijn van de risico’s die aan een dergelijke vorm van investeren verbonden zijn.

Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van risico’s en onderwerpen om mee rekening te houden:

 • de investeringsmogelijkheden kunnen verhoogd risicoprofiel hebben;
 • elk bedrijf die zich presenteert heeft een kapitaalbehoefte;
 • investeringen kunnen minder renderen dan de investeerder had verwacht;
 • de investeerder kan het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk verliezen;
 • deze vorm van investeren heeft een bescheiden liquide karakter;
 • het bedrijf kan in een later stadium opnieuw kapitaal ophalen. Ook kunnen andere investeerders andere voorwaarden en rechten met het bedrijf afspreken die voor de investeerder nadelig kunnen zijn;
 • gezien het hoge risicoprofiel van de investeringsmogelijkheden, raadt Farmers Funding & Advies aan om maar een relatief deel van hun vermogen hiervoor te gebruiken;
 • een mogelijke investering in een bedrijf dient de investeerder altijd te bezien in het licht van zijn totale beleggingsportefeuille en beleggingsprofiel. Denk hierbij aan een goed gespreide portefeuille (diversificatie) en dat de investering moet passen bij de investeerders kennis & ervaring met deze vorm van investeren, zijn doelstellingen, horizon, financiële positie en risicobereidheid.

 

Informatie van bedrijven
De informatie betreffende de bedrijven en hun kapitaalbehoefte (“Pitches”) is opgesteld door de desbetreffende bedrijven zelf en/of hun accountant. Farmers Funding & Advies heeft aan de hand van de haar beschikbaar gestelde gegevens een analyse van het bedrijf gemaakt waarin conclusies over diverse economisch aspecten worden getrokken. Farmers Funding & Advies stelt de nodige informatie beschikbaar en adviseert de investeerders met interesse in het bedrijf zelf het nodige onderzoek te verrichten en zich eventueel te laten bijstaan door een eigen, niet Farmers Funding & Advies, adviseur. Farmers Funding & Advies heeft haar deskundige mening gevormd echter staat niet in en aanvaardt met betrekking tot de inhoud van de Pitches, als ook met betrekking tot de levensvatbaarheid of business case van het bedrijf, zij aanvaardt op voorhand geen enkele aansprakelijkheid.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De informatie is vertrouwelijk en tevens onderworpen aan het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht van het desbetreffende bedrijf. De informatie mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het bedrijf niet geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of beschikbaar worden gesteld aan derden.

 

Belangenconflict(en)
Farmers Funding & Advies verstrekt vanuit diverse business units advies of diensten met betrekking tot het aangaan van bepaalde financiële transacties. Bedrijven kunnen ook klanten van Farmers Funding & Advies zijn. Eventuele belangenconflicten die uit deze andere dienstverlening kunnen voortvloeien, worden zoveel mogelijk beperkt maar kunnen niet worden uitgesloten.

 

Geheimhouding
Alle informatie welke potentiële investeerders ontvangen is vertrouwelijk en geheim. In de documentatie is een geheimhoudingsverklaring opgenomen.

 

Disclaimer
Deze informatie is bedoeld als indicatie van de procesgang, voorwaarden en condities welke gelden om ondernemers en investeerders met elkaar in contact te brengen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.